Informační zdroje české veřejné správy a dalších institucí

Zdroje právních předpisů

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Hlavní stránka - e-Sbírka (e-sbirka.cz)

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Metodika Ministerstva vnitra ČR

Metodika na úseku matrik - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Metodika na úseku ověřování (vidimace a legalizace) - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Seznamy ověřených jmen vedené Ministerstvem vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-rodove-neutralnich-jmen.aspx 

Závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) - evidence obyvatel, rodná čísla, trvalý pobyt

Příspěvek na výkon státní správy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Vyhledávání smluv | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Legalizace a vidimace, Apostila | Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí (mzv.cz)
 

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Mezinárodní smlouvy - Portál justice - přehled mezinárodních smluv platných pro Českou republiku

Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů – Justice.cz

Nejvyšší soud ČR
Nejvyšší soud / Rozhodovací činnost/Uznávání cizích rozhodnutí (nsoud.cz)  -
  informace o uznávání cizozemských rozhodnutí  v České republice

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení (mpsv.cz)


Ministerstvo kultury ČR
IS CNS (mkcr.cz)  - rejstřík náboženských společností

Neplatné doklady
Neplatné doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 
Ústav pro jazyk český
Oddělení onomastiky - Ústav pro jazyk český (avcr.cz)

Podmínky vystavování odborných stanovisek k osobním jménům v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Ústav pro jazyk český (avcr.cz)
Prosím, věnujte pozornost podmínkám pro vystavování posudků - viz odkaz bezprostředně nad tímto textem. Ústav pro jazyk český zpracovává pouze žádosti podané na jím stanoveném formuláři. Občany, kteří si potřebují nechat od ÚJČ ověřit správnou pravopisnou podobu jména, prosím odkazujte na výše uvedené podmínky a postup žádosti stanovený ÚJČ.

Státní oblastní archivy
Státní oblastní archivy - statnisprava.cz

Český úřad zeměměřičský a katastrální
Geografické názvoslovné seznamy:  ČÚZK - Geografické názvoslovné seznamy (cuzk.cz)


Judikatura správních soudů

NSS Hledání - Vyhledávač NSS (nssoud.cz)
  

Veřejný ochránce práv
Evidence stanovisek ombudsmana (ESO) | Ombudsman (ochrance.cz)

Na kávu s ombudsmanem, 66. díl: Určení otcovství | Ombudsman (ochrance.cz)
 

Rada vlády pro národnostní menšiny
Národnostní menšiny | Vláda ČR (vlada.cz)
 


Informační zdroje EU


Portál EU - oficiální web EU
Portál Evropské unie (europa.eu)

Evropská legislativa
Právo EU - EUR-Lex (europa.eu)

Oficiální web Soudního dvora EU
CURIA - Uvítání - Soudní dvůr Evropské unie (europa.eu)

Portál YourEurope
Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky - Your Europe (europa.eu)


PRADO - Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online 
Council of the European Union - PRADO - Domů (europa.eu)


Vícejazyčné standardní formuláře 
Portál evropské e-Justice - Veřejné listiny (europa.eu) - obecné informace

Portál evropské e-Justice - Formuláře veřejných listin (europa.eu) - vícejazyčné standardní formuláře k vyplnění/ ke stažení

IMI systém - dostupné vzory dokladů čl. států EU
Repository of most commonly used public documents - Internal Market Information System - European Commission (europa.eu)Mezinárodní informační zdroje

Haagská konference mezinárodního práva soukromého

Domovská stránka:  HCCH | Splash

Úmluva o Apostille  - všeobecné informace, seznam smluvních států, eApostilleHCCH | Apostille Section  

Úmluva o uznávání rozvodů - všeobecné informace, seznam smluvních států HCCH | Divorce Section 

Projekt k náhradnímu mateřství: HCCH | The Parentage / Surrogacy ProjectEvropský soud pro lidská práva (ESLP)

Všeobecné informace o ESLP a jeho činnosti: The Court - Presentation, information, videos (coe.int)

Databáze rozhodnutí ESLP:
HUDOC - European Court of Human Rights (coe.int)


Rada Evropy

Seznam smluv zpracovaných v rámci Rady Evropy: Full list - Treaty Office (coe.int)

Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky - seznam smluvních států:   Full list - Treaty Office (coe.int)